Copyright 2021 - BIURO RACHUNKOWE MOBIS 54-142 Wrocław ul. Dokerska 32

mobis kolarz 3

 

Kto może założyć spółkę z o.o.?
Spółkę z o.o. możesz założyć samodzielnie lub ze wspólnikiem.

Kto może być wspólnikiem?
osoba fizycznaosoba prawna (czyli np. inna spółka z o.o., spółka akcyjna albo spółka osobowa)Wspólnikiem spółki z o.o. nie może natomiast spółka cywilna .
Ważne! Jeśli chcesz założyć jednoosobową spółkę z o.o:
pamiętaj o obowiązkach wobec ZUS pamiętaj, że nie może być zawiązana przez inną jednoosobową spółkę z o.o.

Do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymagane jest:
zawarcie umowy spółki; pomyśl o tym, aby w umowie zawrzeć zapisy, które nie są obowiązkowe, ale mogą być przydatne (np. przy podwyższeniu kapitału bez zmiany umowy)wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego;powołania zarządu; zarząd może być jednoosobowy lub składać się z większej liczby członków; członków zarządu powołuje się uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (np. kompetencję do powołania członków zarządu przekazuje radzie nadzorczej);wpis do rejestru.Jeżeli wymagają tego przepisy lub umowa spółki (obowiązkowo, gdy kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 tys. zł i wspólników jest więcej niż 25) konieczne jest również ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej.
Organy spółki można powołać w akcie notarialnym zawierającym umowę spółki lub w odrębnej uchwale, już po podpisaniu umowy spółki.
Koszty kapitałowe
Do powstania spółki z o.o. wymagany jest kapitał zakładowy. Minimalny kapitał to 5 tys. złotych (wartość nominalna jednego udziału nie może być niższa niż 50 zł.). Jeśli rejestrujesz spółkę, masz także obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Wynosi on 0,5 proc. wartości kapitału zakładowego spółki, pomniejszonego o opłatę sądową i opłatę ze ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Podatek ten podbiera i odprowadza do urzędu skarbowego notariusz.
Pozostałe koszty to:
opłata sądową za wpis – 500 zł.opłata za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego – 100 zł.

przygotowanie umowy spółki + opłata notarialna/akt notarialny/ +wnioski KRS 1500 zł

SZYBKI KONTAKT Z BIUREM MOBIS tel. +48 602 371 810
Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami