KPiR

Jeśli wybierzesz  nas proponujemy takie ceny usług

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów wraz z VAT i JPK
Do 20 dokumentów 200,00 zł
Do 30 dokumentów 250,00 zł
Do 50 dokumentów 300,00 zł
Do 75 dokumentów 350,00 zł
Do 100 dokumentów 450,00 zł
Powyżej 100 dokumentów Wycena indywidualna
Kadry, Płace
Umowa o pracę – ZUS, kadry i płace 45,00 zł/pracownik
Umowy cywilnoprawne (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło)        40,00 zł/pracownik

Obowiązek prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) dotyczy osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, których właścicielami są osoby fizyczne, jeżeli osiągnięte przez nie przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro po przeliczeniu na PLN wg kursu średniego NBP z dnia 1 października roku poprzedniego (w 2016 r. limit przychodów wynosi 5 092 440 zł).

Jeżeli podatnik ma obowiązek prowadzenia KPiR powinien ją założyć na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej lub na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego. O założeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów informuje się właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania podatnika) naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 20 dni od daty jej założenia. Zawiadomienie składają nie tylko nowi przedsiębiorcy, ale także ci, którzy korzystali wcześniej ze zryczałtowanych form opodatkowania, gdzie obowiązywała jedynie ewidencja przychodów oraz przedsiębiorcy prowadzący dotychczas pełne księgi rachunkowe.
W przypadku spółek (cywilnej, jawnej, partnerskiej) osób fizycznych zawiadomienie o prowadzeniu KPiR powinni złożyć wszyscy wspólnicy, ale nie do jednego urzędu skarbowego, a każdy do właściwego dla siebie ze względu na miejsce zamieszkania.
Nie trzeba zgłaszać co roku prowadzenia KPiR jeżeli już w poprzednim roku prowadzono księgę.
 
Forma prowadzenia PKPiR
 
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady prowadzenia KPiR jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - ostatnie zmiany kwiecień 2016 r.
Księgę można prowadzić zarówno w postaci tradycyjnej - papierowej, jak i przy pomocy programów elektronicznych. Tradycyjna wersja jest na pewno bardziej czasochłonna i mniej estetyczna, w związku z tym dla przedsiębiorców bardziej korzystne jest posługiwanie się programami komputerowymi.
Prowadzenie KPiR przy pomocy komputera będzie prawidłowe, gdy podatnik spełni podstawowe warunki, takie jak:
określenie na piśmie szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia księgi;
stosowanie programu komputerowego zapewniającego bezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi;
przechowywanie zapisanych danych na informatycznych nośnikach danych, w sposób chroniący je przed zniszczeniem lub zniekształceniem, naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania lub ich modyfikacją w sposób nieuprawniony.
Według najnowszych przepisów Podatnik prowadzący KPiR w wersji elektronicznej, zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami nie ma obowiązku jej drukowania. Przedsiębiorca nie ma już obowiązku drukowania księgi nie później niż do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.